ویدیوهای آموزشی

پربازدیدترین انیمیشن های آموزشی:

zist1f62517      zist1f6250      zistpf10001      zist1f34851      zist2f7841
zistpf149      ov      spe      zist1f6214      zist1f8541

zist1f655586984      zistpf855586984      zist2f555586984      zistpf1556984      zistpf155586984


فصل مورد نظرتان را انتخاب کنید…
زیست شناسی دوم دبیرستان، فصل:

num1   num2   num3   num4   num5   num6   num7   num8
زیست شناسی سوم دبیرستان، فصل:

num1   num2   num3   num4   num5   num6   num7   num8   num9   num10   num11
زیست شناسی پیش دانشگاهی، فصل:

num1   num2   num3   num4   num5   num6   num7   num8   num9   num10   num11

 
 
 
 

 
 
«یادداشت های زیستی» زیست یاد ، خلاصه ی فصل ها مطابق با کتاب های جدید زیست شناسیبیشتر بخوانید...
+