خلاصه فصل: شارش انرژی در جانداران

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: ۱)فتوسنتز ۲)تنفس سلولی ________________________________________ راهنمای زیست یاد : ۱) علایم ترتیب بندی مطالب : ۱)

ادامه