خلاصه فصل: تولید مثل در گیاهان

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)تقسیم بندی گیاهان (حاصل تغییر جلبک های سبز پرسلولی آبزی) ۲)تولید مثل جنسی در

ادامه