سوال های نهایی ۹۲ تا ۹۵: فصل قارچ ها

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●نخینه های ریزوپوس استولونیفر دارای دیواره عرضی می

ادامه