سوال های نهایی ۹۰ تا ۹۵: فصل دستگاه عصبی

۱) سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●در تشریح مغز گوسفند، در عقب تالاموس

ادامه