خلاصه فصل: پروتئین سازی

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: ۱)نظریه یک ژن – یک زنجیره ی پلی پپتید ۲)رمز های وراثتی ۳)رونویسی (اولین مرحله

ادامه