خلاصه فصل: گردش مواد (در جانوران)

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)گوناگونی دستگاه گردش مواد در جانوران ۲)دستگاه گردش خون انسان ۳)قلب ۴)رگ ها ۵)خون

ادامه