خلاصه فصل: کروموزوم و میتوز

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)تقسیم سلولی در جانداران ۲)کروموزوم ها (حاوی بخش مهمی از DNA + پروتئین) ۳)چرخه

ادامه